خارج کردن تومور حدود بیست سانتی کلیه چپ در یک عمل جراحی ۴ ساعته